Regulamin sklepu

1.Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu defuniuje i określa prawa i obowiązki sprzedająceo i kupującego w ramach stosunków umownych zawartych za pośrednictwe sklepu internetowego www.glamadise.pl. Z regulaminem sklepu kupujący ma możliwość zapoznać się przed wysłaniem swojego zamówienia i jest o nim wystarczająco wcześnie poinformowany. Kupujący, składając zamówienie, potwierdza, że zaznajomił się z regulaminem sklepu i się na niego zgadza.

Sprzedającym i operatorem sklepu internetowego www.glamadise.pl jestGLAM IMPEX s.r.o. Mánesova 345/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Czech republic. VAT ID: CZ09999515. Miejscem wykonania wszystkich stosunków umownych jest Stará cesta 1/2286 , 37006 České Budějovice.

Wszystkie stosunki umowne podlegają prawu Czeskiej Republiki.

 1. Definicje użytych terminów
 • Umowa konsumencka – umowa kupna, umowa o dzieło, ewentualnie inne umowy według przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli stronami umowy są, po jednej stronie klient, a po drugiej stronie sprzedawca.
 • Klient– to osoba fizyczna, która przy zawieraniu i pełnieniu umowy, nie występuje w ramach swojej działalności handlowej, czy innej działalności gospodarczej, ale w ramach samodzielnego wykonania swoich czynności.
 • Kupujący, który nie jest klientem – osoba, która przy zawieraniu i pełnieniu umowy pełni w ramach swojego sklepu lub innej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego działania swoją rolę.
 1. Zawarcie umowy kupna

Należycie wypełnione i wysłane za pośrednictwem sklepu internetowego www.glamadise.pl, np. dokonane za pomocą telefonu zamówienie kupującego jest wiążącą propozycją na zawarcie umowy kupna ze sprzedającym, przy czym kupujący jest swoją propozycją zawarcia umowy kupna zobowiązany po upływie 21 dni od odesłania zamówienia.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia w myśl § 1827 ust. 1 Kodeksu cywilnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu, przy czym potwierdzenie to nie jest akceptacją wniosku o zawarcie umowy kupna. Rzeczywista umowa kupna jest zawarta w chwili akceptacji propozycji zawarcia umowy kupna przez sprzedającego, przy czym za akceptację uważa się wysłanie towaru kupującemu przez sprzedającego albo wyrażenie akceptacji wniosku o zawarcie umowy kupna ze strony sprzedającego za pośrednictwem e-maila lub telefonu.
Klient ma prawo anulować zamówienie, a co za tym idzie odwołać swój wniosek o zawarcie umowy kupna, bez jakichkolwiek sankcji aż do chwili wysłania towaru. O tym fakcie klient jest zobowiązany powiadomić sprzedającego przez e-mail lub telefonicznie.

Umowa kupna zawierana jest w języku czeskim. Umowa kupna jest po zawarciu archiwizowana, tylko do czasu niezbędnego dla jej realizacji, przy czym po tym okresie istnieje możliwość udostępnienia jej na pisemny wniosek klienta. Zmiana zamówienia i poprawianie błędów jest możliwe do momentu przekazania towaru do wysyłki.

 1. Odstąpienie klienta od umowy zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego nie może, między innymi, odstąpić od umowy kupna o dostawie towarów w zakmniętym opakowaniu, które klient wyjął z opakowania i z powodów higieniczych nie można ich zwrócić, lub o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z potrzebami klienta lub jego osoby.
 3. Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w pkt 5.1. lub w każdym innym przypadku, w którym nie może odstąpić od umowy, nabywca zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Informacja o odstąpieniu od umowy kupna musi być udzielona Sprzedającemu za pośrednictwem e-maila kontaktowego wraz z podaniem numeru zamówienia, datą zakupu oraz numerem konta lub adresem, gdzie można zwrócić pieniądze. Rzeczywiste odstąpienie od umowy musi zostać przesłane do Sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim, na adres dostawy Sprzedającego lub jego e-mail kontaktowy. Sprzedający umożliwia odstąpienie od umowy zgodnie z niniejszym artykułem i w przypadku, gdy Kupujący zakupił towar osobiście, tj. tylko w sklepie Sprzedającego. W celu odstąpienia od umowy prosimy klientów o zapoznanie się z informacjami dostępnymi tutaj.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z ust. 4.2. niiejszych zasad handlowych umowa kupna zostaje od początku anulowana. Towar musi być zwrócony Sprzedającemu (inaczej niż na dostawę, którą Sprzedający akceptuje) do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna na adres kontaktowy Sprzedającego. Towar musi być sprzedającemu zwrócony nieużywane i niezanieczyszczone, a jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
 2. Kupujący do zwracanego produktu dołącza kopię dowodu dostawy i faktury, jeśli była wystawiona, a także pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna i z wybranym sposobem zwrotu pieniędzy (przelew na konto, osobisty odbiór gotówki lubprzekaz pocztowy czy in.). Oświadczenie musi również zawierać adres kontaktowy, telefon i adres elektroniczny Kupującego.

 

 1. W terminie dziesięciu dni od daty zwrotu towaru przez Kupującego zgodnie z pkt 4.3. warunków handlowych, Sprzedający jest uprawniony do sprawdzenia zwróconych towarów, w szczególności w celu określenia, czy powracające towary nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte.

 

 1. Sprzedający zwróci Kupującemu środki pieniężne (w tym koszty dostawy), które od niego przyjął na podstawie umowy kupna i uczyni to do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, (i) takim samym sposobem, jakim je od Kupującego przyjął lub (ii) sposobem, jakiego zażąda Kupujący, (iii) przy czym zawsze wysłanym na konto bankowe, z którego towar został opłacony przez Kupującego (w przpadku gdy Kupujący do10 dni od odstąpienia od umowy kupna nie poda inneg numeru konta Sprzedającemu), przy czym Kupujący wyraża swoją zgodę na ten sposób zwrotu pieniędzy, jeśli nie będzie to od niego wymgało dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu dopóki Kupujący nie zwróci mu towaru lub udowodni, że towary zostały wysyłane do Sprzedającego.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru, który oferuje Sprzedawca, Sprzedający zwróci Kupującemu nakłady na dostarczenie towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu z oferowanych sposobów dostawy towarów.
 3. Kupujący oświadcza, że jeżeli towary zwrócone przez Kupującego będą uszkodzone,używane lub częściowo zużyte, powstaje obowiązek Kupującego wobec Sprzedającego, aby naprawić poniesione przez niego szkody. Sprzedający może sobie rościć prawo do zwrotu ceny kupna i nakładu na dostawę towaru w ramach rekompensaty za poniesioną szkodę.
 4. Przy wysyłaniu Kupujący zobowiązany jest do pakowania towarów w odpowiednie opakowanie, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia. W przypadku towarów znacznie uszkodzonych lub zniszczonych podczas transportu na skutek niewłaściwego zapakowania nie można dokonać zwrotu ceny zakupu i kosztów dostarczenia towaru.
 5. Koszta związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu w przypadku odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego pokrywa Kupujący, nawet w przypadku gdy towary ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową. Sprzedający jest uprawniony doliczyc bezpośrednie koszta związane ze zwrotem towaru na cenę kupna i nakłady na dostawę towarów, które mają być Kupującemu zwrócone.
 6. Darmowa dostawa stosuje się na zamówienia powyżej 3000 koron czeskich. W przypadku zwrotu części towarów zamówionych, gdy wartość zatrzymanego towaru będzie niższa niż granica darmowej dostawy, będzie opłata pocztowa (w zależności od wybranej metody płatności i wysyłki) doliczona.

 

 1. Do czasu odebrania towaru przez Kupującego Sprzedający jest uprawniony w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku Sprzedający zwróci pieniądze Kupującemu na konto podane mu do tego celu przez Kupującego lub konto, z którego środki były przelane na zakup towaru (jeśli Kupującu nie poda żadnego konta do 5 dni od odstąpienia od umowy).

 

 1. W przypadku zwrotu płatności pocztą kupującemu naliczana jest opłata w wysokości 75 Koronczeskich - opłata czeskiej poczty+ administracja związana z wystawieniem rachunku i pośrednictwem poczty.

 

 1. Jeżeli wraz z towarami wysłano prezent, obowiązuje umowa darowizny z warunkiem, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna z którejkolwiek ze stron, umowa darowizny traci ważność a Kupujący ma obowiązek razem z towarem zwrócić otrzymany prezent.

 

Prawo odstąpiena od umowy przez klienta zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie obowiązuje w przypadku umów:

 

 • świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował klientów, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,
 • o dostawie towaru lub świadczeniu usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowymi,niezależnych od woli przedsiębiorcy i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy,
 • o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być wysłane dopiero po upływie trzydziestu dni i ich cena zależna jest od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli przedsiębiorcy,
 • o dostawie towarów, które były zmodyfikowane według potrzeb klienta lub dla jego osoby,
 • o dostawie towarów, które podlegają szybkiemu pogorszeniu, a także towrów, które po wysłaniu były nieodwracalnie zmieszane z innym towarem,
 • o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez klienta na jego żądanie; co jednak nie ma zastosowania w przypadku prowadzenia innych niż wnioskowane napraw czy dostawy innych niż wnioskowane części zapasowych
 • o dostawie towarów w zamkniętym opakowaniu, które klient wyjął z opakowania i z powodów higienicznych nie można ich zwrócić,
 • o dostawie nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programu komputerowego, jeśli naruszono ich oryginalne opakowanie,
 • o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,
 • o zakwaterowaniu, transporcie, gastronomii lub spędzaniu wolnego czasu, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo dostarcza tych transakcji w sposób terminowy,
 • zawarte na aukcji publicznej zgodnie z przepisami regulującymi przetargi publiczne lub
 • o dostawie treści cyfrowych, jeżeli nie były dostarczone na trwałym nośniku i dostarczone były za wyraźną uprzednią zgodą klienta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i jeśli przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował klienta, że w takim przypadku nie ma prawa odstąpienia od umowy

 

 1. Odstąpienie kupującego, który nie jest klientem, od umowy

W przypadku kupującego, który nie jest klientem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

 1. Dostawa

Koszt wysyłki i pakowania, które kupujący wybrał w zamówieniui ponosi kupujący, koszty te są regulowane aktualnym cennikiem sprzedającego, który znajduje się na stronie internetowej www.glamadise.pl

 1. Zasady płatności
 • Pobranie - kupujący przekazuje pieniądze dopiero przy odbiorze przesyłki kurierowi firmy transportowej lub na poczcie.
 • Przelew bankowy - po otrzymaniu zamówienia (wniosek o zawarcie umowy kupna) sprzedający przesyła kupującemu cenę zakupu, numer konta oraz indywidualny numer płatności. Towar zostanie opłacony przez kupującego na konto bankowe sprzedającego przed wysłaniem, w przeciwnym razie towar nie zostanie wysłany. Ta metoda płatności uważana jest za zaliczkę na poczet kupna.
 • Karta płatnicza - można zapłacić kurierowi firmy transportowej przy odbiorze towaru kartą płatniczą.

 

 1. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

Prawo kupującego wynikające z wadliwego wykonania zakłada ryzyko pojawienia się wady produktu dopiero po zakupie. Prawo kupującego zakłada, że póżniej wynikłą wadę zawinił Sprzedający zaniedbaniem swoich obowiązków.

 

Jeśli wadliwe wykonanie jest istotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do:

 

 • a) w celu wyeliminowania defektów, dostawy nowych rzeczy bez wady lub dostarczenia brakujących rzeczy,
 • b) w cely wyeliminowania defektów, prawo do naprawy rzeczy,
 • c) do odpowiedniej zniżki ceny zakupu, lub
 • d) odstąpienia od umowy.

Kupujący poinformuje sprzedającego, jakie prawo wybiera, przy zgłoszeniu defektu lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu defektu. Wybranej opcji nie może kupujący zmienić bez zgody sprzedającego, co nie ma jednak zastosowania, jeżeli nabywca zażądał korekty wad, które okażą się nienaprawialne. Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub zawiadomi kupującego, że usterki nie zostaną usunięte, kupujący może żądać zamiast usunięcia wad zasadnej zniżki z ceny zakupu lub odstąpić od umowy.

Jeżeli kupujący nie wybierze swoich praw w określonym czasie, przysługują mu prawa jak przy drobnym naruszeniu umowy.

W przypadku gdy nienależyte wykonanie jest niewielkim naruszeniem umowy kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do zasadnej zniżki od ceny zakupu.

Dopóki kupujący nie wykorzysta prawa do zniżki od ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedający może dostarczyć to, czego brakuje, lub usunąć wadę prawną. Inne wady może sprzedający usunąć według swojego wyboru naprawiając rzecz lub dodając rzecz, wybrana opcja nie może spowodować nieuzasadnionych kosztów dla kupującego.

Jeśli sprzedający nie naprawi wady rzeczy w ustalonym czasie lub odmawia usunięcia wady, kupujący może żądać zniżki od ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Wybranej opcja, kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedającego.

 

Kupujący nie może odstąpić od umowy, ani żądać wysłania nowej rzeczy, jeśli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. Nie obowiązuje to, jeśli

 

 • a) doszło do zmiany stanu rzeczy w wyniku kontroli w celu w celu odkrycia wady rzeczy,
 • b) kupującyużywał rzeczy przed odkryciem wady,
 • c) kupujący spowodował niemożność zwrotu rzeczy w tym samym stanie,działaniem lub zaniechaniem, lub
 • d) nabywca sprzedał coś przed odkryciem wady, zużył ją lub zmienił w normalnych warunkach użytkowania; stało się to tylko częściowo i zwróci nabywcy to, co jeszcze można zwrócić i dokona zwrotu sprzedającemu ???

Jeżeli kupującu nie poinformuje sprzedającego o wadzie rzeczy w określonym czasie, nie ma prawa odstąpienia od umowy.

Prawa wynikające z wad ostosuje się u sprzedającego pod następującymi adresami:

Do wysyłki towaru i doręczenia osobistego: GLAM, Stara cesta 1/2286, 37006 České Budějovice, Česká republika

 1. Prawa wynikające z wadliwego wykonania i gwarancja jakości w przypadku kupującego, który jest klientem

Sprzedawca odpowiada przed kupującym, który jest klientem, że towary przy odbiorze nie ma wad, zwłaszcza sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, że gdy kupujący rzecz odebrał,

 

 • a) rzecz ma właściwości, które strony ustaliły, nie ustalając ,takich właściwości, który sprzedawca lub producent określił lub których nabywca oczekuje ze względu na rodzaj towarów oraz w oparciu o reklamy,
 • b) rzecz nadaje się do celów, które do jej używania poleca sprzedający lub do których normalnie używa się tego typu rzeczy,
 • c) rzecz odpowiada jakości lub realizacji uzgodnionej próbki lub szablonu, czy to jakość czy wydajność określa się zgodnie z ustaloną próbkę lub wzorem,
 • d) rzecz jest w odpowiedniej ilości, mierze lub masie i
 • e) rzecz spełnia wymogi przepisów prawnych.

 

Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa o wadliwym wykonaniu w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.

Jeżeli rzecz nie ma wyżej wymienionych właściwości, kupujący może żądać wysłania nowych rzeczy bez wad, chyba że ze względu na charakter wady jest to nieadekwatne, ale jeśli wada dotyczy tylko składowej rzeczy, kupujący może żądać części zamiennych; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak, ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, zwłaszcza jeśli można naprawić usterkę bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy.

Prawo do wysłania nowej rzeczy, lub wymiany części ma kupujący w przypadku usuwalnej wady, jeśli nie można korzystać z rzeczy prawidłowo z powodu powtórnego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby defektów. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

Jeżeli kupujący nie odstępuje od umowy albo nie przysługuje mu prawo do wysłania nowej rzeczy baz wad, do wymiany jej części lub do naprawy rzeczy, może żądać stosownej zniżki. Kupujący ma prawo do stosownej zniżki w przypadku, gdy sprzedający nie może mu wysłać nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub rzeczy naprawić, jak i w przypadku, gdy sprzedający nie dokona naprawy w ustalonym czasie albo dokonanie naprawy przysposobiłoby klientowi znacznych trudności.

Prawa wynikające z wad stosują się u sprzedającego pod tym adresem:

Dla wysłania towaru lub osobistego doręczenia:GLAM, Stará cesta 1/2286, 37006 České Budějovice, CZ

 

Na życzenie kupującego, sprzedający potwierdzi na piśmie, w jakim zakresie i na jak długo trwają jego zobowiązania, w przypadku wadliwego wykonania. O ile nie uniemożliwia tego natura rzeczy, można potwierdzenie zastąpić dowodem o zakupie rzeczy zawierającym powyższe informacje.
Stosując wobec kupującego prawo wynikające z wadliwego wykonania, potwierdzi mu sprzedający w pisemnej formie, kiedy prawo zastosował, jak i realizację naprawy i czas jej wykonania.

 1. Gwarancja jakości w przypadku kupującego, który nie jest klientem

Sprzedający nie udziela kupującemu, który nie jest klientem gwarancji jakości towaru, chyba że wyraźnie uzgodniono to między stronami. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady w tym przypadku regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

11.Dalsze prawa i obowiązki stron umowy

 1. Kupujący nabywa prawo własności towaru gdy zapłaci całą cenę zakupu towaru.
 2. Sprzedawca nie jest w stosunku do nabywcy związany żadnym kodeksem postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu cywilnego.
 3. Za rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, adres internetowy: http://www.coi.cz.
 4. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję Handlową przeprowadza w ramach swoich kompetencji odpowiednie biuro handlowe. Dozór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie, między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr. 634/1992 DzU., O ochronie klientów, z późniejszymi zmianami.
 5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmieniających się okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Ceny i ważność oferty

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, który jest ważny w momencie wysłania zamówienia. W przypadku, gdy VAT zmieni się do zawarcia umowy napr. do wysłania towaru, kupujący jest zobowiązany, biorąc pod uwagę rodzaj płatności, uiścić zaległą należność. Sprzedający niezwłocznie przesyła kupującemu e-mail, aby poinformować kupującego o zaistniałej konieczności uiszczenia dopłaty.

Dostawa towaru jest odpowiednia faktura. Wszystkie ceny surowców, w tym promocji ważna do odwołania lub wyczerpania zapasów.

13.Zniżki i kupony rabatowe

Sprzedawca zapewnia różnego rodzaju zniżki (lojalnościowe, ilościowe,za polecenie sklepu itd.) Każda obniżka ma zasady użycia.

W przypadku, gdy zniżka albo kupon rabatowy będą użyte niezgodnie z zasadami danej zniżki lub kuponu rabatowego sprzedający ma prawo odmówić opłacenia zniżki lub kuponu rabatowego. W takim przypadku kupujący jest informowany i będzie mu proponowana możliwość dokonania zamówienia bez zniżki lub kuponu rabatowego.

Regulamin dla zastosowania poszczególnych rabatów jest przypisany bezpośrednio do zniżki (w formie informacji) lub podany jest przy zniżce link do strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowo opisane zasady promocji. W przypadku, gdy dojdzie do niejasności w rozumieniu zniżki, obowiązuje interpretacja sprzedającego.

Każdą zniżkę lub kupon rabatowy można wykorzystać tylko raz, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W przypadku wielokrotnego użycia sprzedający ma prawo odmówić uznania takiej zniżki.

W przypadku, gdy zniżka dotyczy kupującego, który nie jest klientem i dotyczy to zakupionych bonów podarunkowych, sprzedający ma prawo odmówić zniżki.

W przypadku, gdy wartość bonu podarunkowego, czy kuponu rabatowego jest wyższa niż wartość załego zakupu, nie stosuje się przejścia tej kwoty na nowy bon lub kupon rabatowy, a niewykorzystanej kwoty nie będzie można już wykorzystać.

 1. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, które są udostępniane sprzedającemu, nie będą bez zgody kupującego udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom i będą przetwarzane zgodnie z ustawą 101/ 2000 DzU, o ochronie danych osobowych. Kupujący w każdej chwili może zażądać e-mailem zmiany swoich danych osobowych lub ich usunięcia. Swoje dane zarejestrowany kupujący może zmienić na stronie internetowej www.glamadise.pl.

 

 1. Ustalenia końcowe

Zamówienie klienta jest po doręczeniu sprzedającemu jako wniosek o zawarcie umowy kupna archiwizowana w celu jej wypełnienia i dalszej ewidencji. Poszczególne etapy techniczne prowadzące do zawarcia umowy są klientowi znane z własnego procesu składania zamówienia. Kupujący ma możliwość znaleźć i naprawić błędy popełnione przy wprowadzaniu danych przed dokonaniem zamówienia. Koszty poniesione podczas użycia zdalnych środków komunikacji (telefon, internet itp.) w celu uskutecznienia zamówienia ponosi kupujący. Powyższe warunki handlowe umożliwiają klientowi ich archiwizację i odtwarzanie. Na wszystkie sprzedawane przez nas produkty udzielana jest gwarancja 24 miesięcy od odebrania towaru.

Regulamin sklepu>>CZ

Powyższe warunki handlowe są ważne i obowiązujące od 01.05.2016 r.